ร่วมทำบุญ

 • บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

  สัพเพ สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา โหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพะยาปัชฌา โหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุจงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

  บทสวดชยสิทธิคาถา

  พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวะธินา ชิตะฺวามุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

  บทสวดอิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน,สุขโต โลกะวิทู,อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติฯ เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก,ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว […]

  บทนมัสการนอบน้อมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน) ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ สังฆัง […]

  บทบูชาพระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหนึ่งครั้ง) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบหนึ่งครั้ง) สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆะนะมามิ (กราบหนึ่งครั้ง)

  กิจกรรมเดินชมวัดทุ่งเศรษฐี

  จุดที่ 1 ศาลาน้อมบุญ วัดทุ่งเศรษฐีริเริ่มสร้างโดย ฆราวาสที่ทรงอภิญญารู้จักกันในนามว่าหลวงตาอ๋อยหรือหลวงตาย่ามแดง เพราะท่านจะใส่ชุดแดงและสะพายย่ามแดงรูปหัวเสือ ซึ่งเป็นสีของเหล่าเทวดาทรงฤทธิ์ ภาษิตติดปากของผู้สร้างวัดคือคำว่า “กูดูกู” หมายถึงให้เราสำรวม พิจารณาเรื่องภายในจิต และพัฒนาจิตของตนเองแทนที่จะส่งจิตออกไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น ซึ่งไม่ได้ประโยชน์ มีแต่ จะสร้างความวุ่นวายท่านตั้งชื่อวัดว่าวัดทุ่งเศรษฐีเพราะท่านว่าใครมาทำบุญกับวัดของท่านจะเป็นเศรษฐีทั่วหน้าเจดีย์ที่วัดนี้ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางไตรโลกธาตุ ดังนั้นใครมาไหว้ที่มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุที่วัดทุ่งเศรษฐี จะเท่ากับได้ไหว้พระเจดีย์สามองค์ในสามโลกธาตุพร้อมกัน เชิญชมวิดีทัศน์และสรงน้ำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม นมัสการอภิวาท พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า อะหัง วันทามิ สัพพะโส ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม นมัสการอภิวาท […]

  ร่วมสร้างเจดีย์วัดโคกแสง ปากพนัง

  วัดทุ่งเศรษฐีฯ โดยดำริของหลวงปู่วาสุกรี ให้วัดทุ่งฯเป็นแกนกลางช่วยก่อสร้าง เจดีย์ให้กับวัดโคกแสง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยวันพฤหัสฯที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 6.45 น. จะมีพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ ลูกหลานท่านใดสะดวกเชิญชวนมาร่วมงานตามอัธยาศัย หรือร่วมบุญสร้างเจดีย์ ที่บัญชี พระณธวรรธน์ โชคอนันต์พร กสิกรไทย 153-3-73878-4 ระบุ “สร้างเจดีย์วัดโคกแสง ปากพนัง”

  สร้างหอระฆัง

  ขอเชิญร่วมบุญ สร้างหอระฆัง และถวายระฆัง สำริด ขนาด 21​ นิ้ว เพื่อให้พระสงฆ์ ใช้ ในกิจทางศาสนา ถวายวัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น สามารถร่วมบุญได้ที่ ธ.ออมสิน บัญชี​ วัดทุ่งเศรษฐี​ 020-1-54951-238 สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​ อนุโมทามิ **บันทึกสลิปว่า​ “ร่วมบุญ​ระฆัง” และโพสต์​ด้วยเหมือนเดิมนะคะ​ ขอบคุณ​ค่ะ